ارتباط با ما
نظرسنجی
نظر شما در رابطه با عملکرد خانه های سرای محله جی چیست؟نظر شما در رابطه با عملکرد کانون های سرای محله جی چیست؟نظر شما در رابطه با عملکرد کارگروه های سرای محله جی چیست؟نظر شما در رابطه با عملکرد جشنواره های سرای محله جی چیست؟نحوه برخورد مسئول خانه ها را با اهالی محله چگونه ارزیابی می کنید؟سطح رضایت شما از فعالیت های سرای محله جی چقدر می باشد؟آیا تا بحال عضو یکی از کانون های سرای محله جی بوده اید؟


آشنایی شما با فعالیت های سرای محله جی از چه طریق بوده است؟سطح رضایت شما از اطلاع رسانی فعالیت های سرای محله جی چقدر می باشد؟نظر شما در رابطه با عملکرد مدیریت سرای محله جی چیست؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه