آمار جمعیتی

 : اطلاعات آماری محله:

طبق اطلاعات موجود ، جمعیت این محله 21450 نفر است که44.49 درصد مردان و 55.51 درصد را زنان تشکیل می دهند.تعداد خانوار این محله 9481 خانوار و دارای بعد جمعیتی 2.2 نفرمی باشد. تعداد خانوار به واحدهای مسکونی 2.1 ، درصد باسوادی71 درصد و همچنين تراكم ناخالص جمعيتي اين محله 392 نفر درهكتار در مقابل 111 نفر در هكتار در سطح تهران مي باشد.