شناسنامه محله
محله شبیری جی
جغرافیای محله:محله شبیری جی در حال حاضر از شمال به خیابان کمیل ، از جنوب به خیابان قزوین، از شرق بهخیابان سبحانی و از غرب به بزرگراه یادگار منتهی می شود.این محله از شمال با محله هاشمی، از جنوب با محله شمشیری و امامزاده حسنی، از شرق با محلههاشمی و از غرب با محله امامزاده عبدالله همسایه است.


ابعاد محله:

مساحت کنونی محله شبیری جی 54.9 هکتار و در ناحیه1شهرداری منطقه 10 تهران واقع شده است.

اطلاعات آماری محله:طبق اطلاعات موجود ، جمعیت این محله 21450 نفر است که44.49 درصد مردان و 55.51 درصد را زنان تشکیل می دهند.تعداد خانوار این محله 9481 خانوار و دارای بعد جمعیتی 2.2 نفرمی باشد. تعداد خانوار به واحدهای مسکونی 2.1 ، درصد باسوادی71 درصد و همچنين تراكم ناخالص جمعيتي اين محله 392 نفر در هكتار در مقابل 111 نفر در هكتار در سطح تهران مي باشد.


سطوح خدمات:

اين محله داراي 1/ 1 هكتار فضاي سبز و باز عمومي 5/ 0 هكتار فضاي خدماتي است.


کار بری های محله:

از مجموع سطوح محله به ميزان 20 / 9 هكتار ) معادل 51 درصد ( را كاربري مسكوني تشكيل ميدهد .بافت فشرده با قطعات زمين بسيار كوچك ، سطح قابل ملاحظه اي از محله را اشغال كرده است .فشردگي و تراكم شديد جمعيت در اين محله بارز است . مقايسه شاخص هاي محله با متوسط وضعيتدر سطح شهر تهران حاكي از فرسودگي بافت مسكوني و نازل بودن سطح كيفيت سكونت در اين محلهاست .سرانه زمين مسكوني 15 متر مربع در مقابل 1/ 23 متر مربع در سطح تهران ،سرانه زيربناي مسكونيمحله 20 متر مربع در مقابل 2/ 24 متر مربع شهر تهران ،سرانه زمين مسكوني 15 متر مربع در مقابل23/1 متر مربع شهر تهران ، سرانه زيربناي مسكوني 19 متر مربع در مقابل 2/ 24 متر مربع شهر تهراننسبت ساختمان هاي با اسكلت آجر و آهن 64 درصد در مقابل 6/ 41 درصد در سطح تهران ، نسبتساختمان هاdd با اسكلت فلزي و بتوني 21 درصد در مقابل 52 درصد در سطح تهران ، ميانگين مساحت131 متر مربع در مقابل 223 متر مربع در سطح تهران و نسبت ساختمان هاي بادوام 3/ 12 درصد درمقابل 1/ 29 درصد در سطح تهران است.


بیانیه سند توسعه محله:محله ای مسکونی نوسازی شده عمدتا از طریق رویکرد ضابطه محور و همراه با ارتقاء کیفیت

محیطی ؛
قطب صنایع پارک و غیر آلاینده منطقه و اتصال با راسته تجاری فرش ماشینی و جایگزینی برخیبورسهای شهری به امتداد یادگار.


اهم مصوبات در سند توسعه محله:

قرار دادن قسمتی از کارخانه چکش جهت بافت فرسوده


سطح منطقه ؛

تبدیل خیابان شهید سبحانی به بورس فرش ماشینی ؛پیگیری جهت تسریع در احداث ایستگاه مترو سه راه آذری ؛


معضلات و مشكلات محله:

ضعف هاي اساسي محله عبارت است از :
-1 تهديد جدی از بابت وجود بافت هاي فرسوده و به شدت فرسوده ؛-2 كمبود سرانه هاي شهري .اگر سازمان مديريت شهري بتواند ايندو معضل وآسيب جديرا حل نمايد از نگاه راهبردي ، قدم بسيار بزرگ وشايسته اي رابرداشته است . نكته كليدي وگلوگاه جدي ديگر براي ارتقاء وضعيت محله ، اجرا وتكميل طرحهاي موضعي وموضوعي منطقه وشناسايي توافق وتملك املاك مناسب براي جبران كمبود سرانههاي شهري مي باشد.


چشم انداز توسعه:

چشم انداز ، ترسیم از دستيابي به اهداف برنامه راهبردي در افق زماني معین است كه بر اساسطرح جامع تهران ،طرح تفصيلي منطقه و سندچشم انداز توسعه شهر تهران ، منطقه ده ومنابعوامكانات موجود ، محله شبيري - جي به عنوان يكي از محلات ناحيه 3 منطقه 10 درافق چشمانداز 5 ساله ، با آرمان اصيل رضايتمندي شهروندان ، ضمن تعادل بخشي نسبي به سرانه هاوبهبود نسبي تمامي معيارهاي ايمني ، سكونت ، فعاليت ، فراغت ، حركت ، محيط زيست ، مناظرو سيماي شهري ، مكانيزاسيون خدمات و بكار گيري فناوري اطلاعات متناسب با ميانگين سطحتهران ، يك محله مسكوني در حال نوسازي است كه رونق صنايع پاك منطقه و متصل به راستهفعاليتي فرش ماشيني و جايگزيني برخي بورس هاي شهري به امتداد يادگار امام از ويژگي هاي
اصلي آن ، خواهد بود.