محدوده جغرافیایی

 : جغرافیای محله

محله شبیری جی در حال حاضر از شمال به خیابان کمیل ، از جنوب به خیابان قزوین، از شرق بهخیابان سبحانی و از غرب به بزرگراه یادگار منتهی می شود.این محله از شمال با محله هاشمی، از جنوب با محله شمشیری و امامزاده حسنی، از شرق با محلههاشمی و از غرب با محله امامزاده عبدالله همسایه است.