کاربری اراضی
کار بری های محله:
از مجموع سطوح محله به ميزان 20 / 9 هكتار ) معادل 51 درصد ( را كاربري مسكوني تشكيل ميدهد .بافت فشرده با قطعات زمين بسيار كوچك ، سطح قابل ملاحظه اي از محله را اشغال كرده است .فشردگي و تراكم شديد جمعيت در اين محله بارز است . مقايسه شاخص هاي محله با متوسط وضعيتدر سطح شهر تهران حاكي از فرسودگي بافتمسكوني و نازل بودن سطح كيفيت سكونت در اين محلهاست .سرانه زمين مسكوني 15 متر مربع در مقابل 1/ 23 متر مربع در سطح تهران ،سرانه زيربناي مسكونيمحله 20 متر مربع در مقابل 2/ 24 متر مربع شهر تهران ،سرانه زمين مسكوني 15 متر مربع در مقابل23/1 متر مربع شهر تهران ، سرانه زيربناي مسكوني 19 متر مربع در مقابل 2/24 متر مربع شهر تهراننسبت ساختمان هاي با اسكلت آجر و آهن 64 درصد در مقابل 6/ 41 درصد در سطح تهران ، نسبتساختمان هاي با اسكلت فلزي و بتوني 21 درصددر مقابل 52 درصد در سطح تهران ، ميانگين مساحت131 متر مربع در مقابل 223 متر مربع در سطح تهران و نسبت ساختمان هاي بادوام 3/ 12 درصد درمقابل 1/ 29 درصد در سطح تهران است.